+48 22 881 61 60 biuro@martik-med.pl

Regulamin zajęć

 1. W Klinice Rehabilitacji Martik, zwaną w dalszej części regulaminu „placówką”, usługi świadczone są przez personel posiadający wymagane odrębnymi przepisami kwalifikacje zawodowe, z zachowaniem należytej staranności, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z zasadami etyki zawodowej, respektując prawa pacjenta.
 2. Z usług placówki korzystać mogą:
 • osoby pełnoletnie (powyżej 18 r.ż.), mające pełną zdolność do czynności prawnych zwane w dalszej części regulaminu „Uczestnikiem”,
 • osoby, które ukończyły 16 rok życia, za pisemną zgodą ustawowego przedstawiciela,
 • osoby poniżej 16 roku życia pod bezpośrednią opieką ustawowego przedstawiciela lub za jego zgodą, po przedłożeniu stosownego upoważnienia.
 1. Na zajęcia indywidualne i grupowe obowiązują zapisy. Zapisu można dokonać pod numerem telefonu 22 881 61 60 lub w siedzibie placówki.
 2. Opłata za zajęcia powinna być uiszczana najpóźniej w dniu zajęć gotówką lub kartą płatniczą. Osoby zainteresowane wystawieniem faktury proszone są o wcześniejsze przekazanie tej informacji recepcji. Na fakturze figuruje faktyczna nazwa wykonanej usługi medycznej oraz cena jej sprzedaży. Nie ma możliwości zmiany nazwy ani ceny sprzedanej usługi na inną.
 3. W przypadku zgłoszenia nieobecności w dniu zajęć lub odwołanie wizyty później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę pobierana jest opłata rezerwacyjna w wysokości 50% ceny usługi. Za zgłoszenie nieobecności rozumie się bezpośrednią bądź telefoniczną rozmowę z obsługą recepcji.
  W przypadku nieobecności i nieodwołania wizyty pobierana jest opłata w wysokości 100% ceny usługi.
  Opłatę należy dokonać w recepcji kliniki lub bezpośrednio przelewem na nr konta bankowego: 70 1050 1012 1000 0091 2855 5563.
 1. Dzieci do lat 3 wymagają terapeutów o specjalistycznych kwalifikacjach, dlatego niezależnie od powodu wizyty usługa traktowana jest jako ,,rehabilitacja niemowląt’’.
 2. Niektóre usługi można wykupić w formie pakietu. Opłata za pakiety jest dokonywana jednorazowo z góry za cały pakiet. Potwierdzeniem zakupu pakietu usług jest karnet. Usługi objęte pakietem realizowane są zgodnie z poniższymi punktami:
 • Karnet jest imienny i tylko wymieniona osoba może z niego korzystać.
 • Dzięki pakietowi pacjent / uczestnik może zarezerwować wizyty na dogodny termin z góry na wszystkie wizyty. Osoby nieposiadające pakietu mogą zarezerwować wyłącznie 2 terminy w przód.
 • Korzystanie z pakietu gwarantuje cenę wizyt na niezmiennym poziomie.
 • Zagubienie karnetu nie powoduje jego wygaśnięcia.
 • Data ważności
  • Pakiet I dla dzieci (6 wizyt) należy wykorzystać w ciągu 7 tygodni od daty zakupu.
  • Pakiet II dla dzieci (11 wizyt) należy wykorzystać w ciągu 13 tygodni od daty zakupu.
  • Pakiet zajęć grupowych (4 spotkań) należy wykorzystać w ciągu 5 tygodni od daty zakupu.
  • Pakiet dla kobiet w ciąży (6 wizyt) należy wykorzystać w ciągu 12 tygodni od daty zakupu.
  • Pakiet: dla kobiet w ciąży; masaż oraz terapia manualna (6 wizyt) należy wykorzystać w ciągu 12 tygodni od daty zakupu.
 • Wizytę nieodwołaną lub odwołaną później niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę uznaje się za odbytą i zostaje ona skreślona z pakietu.
 • Na zajęcia grupowe tworzone są stałe grupy uczestników. Jest możliwość dołączenia do grupy jednorazowo w przypadku niezjawienia się minimum jednego z uczestników.
 • W przypadku nieobecności zgłoszonej wcześniej niż do godziny 17.00 dnia poprzedzającego wizytę jest możliwość odrobienia zajęć pod warunkiem wolnego terminu.
 • Karnet nie podlega wymianie odsprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Użyczanie osobom innym niż wymienione w karnecie powoduje jego wygaśnięcie.
 • Opłata wniesiona za pakiet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt.
 • Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności specjalisty, odbędzie się w innym wspólnie ustalonym terminie.
 • W przypadku dłuższej nieobecności specjalisty dopuszcza się kontynuowanie terapii u innego specjalisty o takich samych lub wyższych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.
 1. Uczestnik zajęć indywidualnych lub grupowych zobowiązany jest do stawienia się na zajęciach o wyznaczonej godzinie. Spóźnienie się będzie oznaczało skrócenie czasu uczestnictwa w zajęciach bez zwrotu pieniędzy za utracony czas.
 2. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć oraz przybycia minimum 10 minut wcześniej w celu omówienia przebytej terapii dziecka. W przypadku nieodebrania dziecka na czas, za opiekę nad dzieckiem pobierana jest opłata w wysokości pełnych zajęć.
 3. Na wizytę diagnostyczną u terapeuty Uczestnik zobowiązany jest dostarczyć posiadaną dokumentację lekarską.
 4. Uczestnik lub opiekun zobowiązany jest do poinformowania o wszelkich dolegliwościach lub zmianach zdrowotnych, które stanowiłyby przeciwskazanie do wzięcia udziału w zajęciach lub mogłyby stanowić zagrożenie dla innych uczestników zajęć. W przypadku pojawienia się podejrzenia dotyczącego stanu zdrowia uczestnika, prowadzący zajęcia może wykluczyć uczestnika z zajęć.
 5. Na terenie placówki obowiązuje ,,strefa czysta’’. W związku z czym osoba przebywająca na teranie placówki zobowiązana jest do zmiany, zabezpieczenia lub zdjęcia obuwia w wyznaczonym do tego miejscu.
 6. Prosimy nie rozmawiać przez telefon przy stanowisku recepcji.
 7. Uczestnik może skorzystać z szatni i pozostawić swoje rzeczy na czas zajęć w szafce zamykanej na klucz. Zabrania się przechowywania w szatni środków lub przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla osób przebywających na terenie placówki. Po zakończeniu zajęć Uczestnik powinien zabrać swoje rzeczy, a kluczyk zostawić w zamku odpowiedniej szafki. Za zgubienie kluczyka naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.
 8. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.
 9. Osoby korzystające z wyposażenia placówki zobowiązane są do używania go zgodnie z przeznaczeniem oraz do stosowania się do poleceń i wskazówek obsługi placówki. Korzystanie ze sprzętów sportowych i fizjoterapeutycznych odbywać się może tylko pod nadzorem osoby prowadzącej wizytę. Przyrządy winny być używane zgodnie z ich przeznaczeniem – a po ich wykorzystaniu odłożone na miejsce.
 10. Uczestnik zobowiązany jest do pokrycia kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego przez siebie sprzętu i wyposażenia placówki. Za uszkodzenia sprzętu oraz wyposażenia spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice.
 11. Uczestnicy zajęć oraz opiekunowie zobowiązani są do wykonywania poleceń pracowników placówki. W przypadku braku zastosowania się do poleceń, osoba po upomnieniu, może zostać wezwana do opuszczenia zajęć oraz terenu placówki. Koszt uczestnictwa, w takim przypadku nie będzie zwracany.
 12. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 13. Uczestnicy będący pod wpływem alkoholu lub substancji odurzających nie mogą uczestniczyć w zajęciach.
 14. Obiekt jest monitorowany, a nagrania przechowywane. Osoby przebywające na teranie placówki wyrażają zgodę na nagrywanie ich wizerunku audio video, przechowywanie i odtwarzanie dla celów dowodowych.

Uczestnik korzystający z zajęć indywidualnych lub grupowych (zarówno jednorazowo, jak i w ramach pakietu) akceptuje jednocześnie postanowienia niniejszego regulaminu i jest obowiązany do jego przestrzegania.

Regulamin korzystania z parkingu

 1. Parking Kliniki Rehabilitacji Martik znajdujący się przy ulicy Sztuk Pięknych (6 miejsc postojowych) jest do wyłącznej dyspozycji pacjentów w czasie, w którym korzystają oni z terapii w Klinice Rehabilitacji Martik.
 2. Pakując na parkingach będących własnością Martik, oznaczonych: T17, T18, T19, T20, T21 oraz jednym nieoznaczonym numerem deklarujecie Państwo, że zapoznaliście się z regulaminem i akceptujecie w pełni jego warunki.
 3. Godzina postoju auta, którego właściciel nie korzysta w danym momencie z terapii w Klinice Rehabilitacji Martik,  to koszt 100zł. Auto może również zostać odholowane na koszt właściciela lub na stałe zablokowane.
 4. Każdy pojazd zaparkowany bez zgody właściciela i niezgodnie z regulaminem będzie oznaczany naklejkami trudnościeralnymi. Zwracamy uwagę, że naklejka może być usunięta jedynie za pomocą detergentów. Klinika Rehabilitacji Martik nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody związane z niewłaściwym usuwaniem naklejki. Klinika realizuje usługę usunięcia naklejki w cenie 1000 zł za sztukę.